Корзина 0,00 usd.

Ваша корзина покупок пуста.

Партнерский Договор

1. Терміни

1.1 Організація - юридична особа, яка надає Знання Партнера Клієнтам за винагороду, шляхом продажу через Сайт Організації.

1.2. Сайт Організації – http://brainshunter.com

1.3. Знання – знання, що мають цінність, актуальність. До них відносяться: Бізнес Ідеї, Бізнес Плани, Дослідження ринку, інші Знання. Всі авторські права на Знання залишаються за Партнером.

1.4. Зареєстрований користувач - користувач, який пройшов процедуру реєстрації на сайті Організації.

1.5. Клієнт - кінцевий користувач Знань.

1.6. Партнер - Зареєстрований користувач Інтернет-ресурсу, який прийняв умови даного Договору.

1.7. Реферальне посилання - це URL посилання, яку Партнер може розміщувати на сайтах. При переході Клієнта по такому посиланню на Сайт Організації Клієнт закріплюється за партнером. У подальшому, при здійсненні Клієнтом покупки, Партнеру нараховується винагороди. URL генерується для кожного партнера окремо.

1.8. Бонусний код - призначений для того ж, що і Реферальне посилання, але може просто передаватися Клієнтом для того, щоб Користувач повідомив його при реєстрації.

1.9. Особовий рахунок - сукупність даних в реєстрі про замовлення та оплати конкретного зареєстрованого користувача.

1.10. Сайт - це «Інтернет-магазин», Товарами в якому виступають Знання.

2. Предмет договору

2.1. Організація виконує дії по залученню Клієнтів на Сайт і здійснює продажі Знань Партнера. Організація винагороджує Партнера в порядку, встановленому цим Договором.

3. Винагорода Партнера

3.1. Винагорода – від продажу Знань Партнера Організацією: 30% від продажу Знань Партнера Організацією.

3.2. Реферальна винагорода:

3.2.1. Залучення Партнером нового Клієнта в Організацію: 5% (П’ять відсотків) від продажу Організацією Знань;

3.2.2 Залучення Партнером нового Партнера в Організацію: 5% (П’ять відсотків) від продажу інших Партнерів, залучених Партнером.

3.3. Індивідуальна Винагорода – винагорода, за заздалегідь обумовлених умовах, за фактично надані індивідуальні Замовлення від Клієнтів, що були надані Партнеру від Організації, у разі потреби Клієнтів та можливості їх надання Партнером.

4. Порядок виплати винагороди

4.1. Винагорода, Реферальна Винагорода, Індивідуальна Винагорода нараховується після повної оплати Клієнтом Знань та відсутності заперечень, щодо якості наданих Знань протягом чотирнадцяти днів.

4.2. Нарахована Винагорода, Реферальна Винагорода, Індивідуальна Винагорода може бути використано Партнером для придбання інших Знань Організації.

4.3. На вимогу Партнера проводиться виплата Винагород. Винагорода виплачується на банківський рахунок, вказаний Партнером, або іншим способом за погодженням Сторін.

4.3.1. Виплата проводиться щомісячно, не пізніше 20 днів з моменту закінчення місяця, сумою не менше 1000 (Одна тисяча) гривень.

4.3.2. Виплата проводиться після підписання партнером Акту прийому-передачі проданих Організацією Знань.

4.3.3. З винагороди Партнера утримуються всі передбачені законом податки та транзакційні витрати (банківські, обмінні).

4.3.4. Виплата вважається здійсненною в момент відходу грошових коштів з розрахункового рахунку Організації.

4.4. ПДВ не передбачений.

5. Права та обов'язки сторін

5.1. Партнер має право:

5.1.1. Отримувати інформацію про об'єми покупок Клієнтами Знань, що були передані Організації.

5.1.2. Своєчасно отримувати Винагороду, Реферальну Винагороду та Індивідуальну Винагороду.

5.1.3. Приймати Участь в індивідуальних Замовленнях, що будуть надаватись Організацією.

5.2.3. Забезпечувати приплив Клієнтів та Партнерів на сайт, надаючи потенційним Клієнтам інформацію про можливості та переваги і направляючи Клієнтів на сайт Організації. Клієнти, що прийшов по запрошенню Партнера на сайт організації, закріплюються за Партнером двома способами:

а) якщо клієнт перейшов на Сайт по партнерському посиланню;

б) якщо клієнт при реєстрації на Сайті ввів бонусний код партнера в спеціальне поле.

5.2. Партнер зобов'язується:

5.2.1. Ознайомитися з описами та інструкціями по роботі з Сайту.

5.2.2. Дотримуватися вимоги етичного кодексу Партнера Організації.

5.2.3. Надавати Знання, що відповідають критеріям передбачені з законодавства України, мають цінність та актуальність. У разі заперечень, щодо якості наданих Знань від Клієнтів приймати активну участь у вирішенні всіх суперечок, в т.ч. усунення недоліків в Знаннях.

5.2.4. Не розміщувати партнерські посилання на інтернет-сайтах, що містять інформацію та зображення порнографічного характеру, або пропаганду насилля, расове, статеве, релігійне або інші форми нерівності, або містять заклики до здійснення діяльності, прямо забороненої законодавством України, або порушують законодавство про авторське право і інше чинне законодавство. Не використовувати для залучення Клієнтів розсилку спаму.

5.2.5. Самостійно забезпечувати конфіденційність індивідуального пароля, що надає доступ до аккаунту Партнера на Сайті Організації, нести відповідальність за всі дії, вироблені з використанням пароля, а також нести ризик можливих несприятливих для себе наслідків, пов'язаних з втратою і / або розголошенням зазначеного пароля.

5.3.Організація зобов'язується:

5.3.1. Надавати заявлені на сайті Знання та Послуги для Клієнтів.

5.3.2. Вести облік Клієнтів, залучених Партнером.

5.3.3. Надавати знижки та / або виплачувати винагороду Партнерам у розмірі та в порядку, визначеному п.3 і п.4 цього Договору.

5.3.4. Повідомляти про зміну цін на Знання, наданих Партнером Організації, не менш, ніж за сім днів.

5.4. Організація має право:

5.4.1. Після укладення Партнером договору з Клієнтом, контактувати з Клієнтом і здійснювати продажі Знань та Послуг безпосередньо, без участі Партнера. При цьому винагорода партнеру нараховується в повному обсязі, передбаченому цим договором.

6. Відповідальність

6.1. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, відповідальність Сторони за неналежне виконання зобов'язань за Договором обмежується розмірами прямого реального збитку, заподіяного іншій Стороні.

6.2. Організація не несе відповідальності за цим Договором за порушення прав третіх осіб, що виникли внаслідок дій Партнера.

6.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, викликане обставинами непереборної сили, що виникли після його укладення.

6.3.1. До обставин непереборної сили Сторони відносять: стихійні лиха; природні та промислові катастрофи; терористичні акти; військові дії; громадянські безладдя; прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування; актів, що містять заборони або обмеження щодо діяльності Сторін за цією Угодою; інші обставини, які не можуть бути заздалегідь передбачені або відвернені Сторонами і роблять неможливим виконання зобов'язань Сторін за Договором.

6.3.2. Сторона, яка бажає бути звільненою від відповідальності, негайно, не пізніше 3 (трьох) робочих днів, сповіщає про такі обставини іншу Сторону.

7. Конфіденційність

7.1. Сторони зобов'язані:

7.1.1. Приймати всі необхідні і розумні заходи для запобігання доступу третіх осіб до інформації про паролі Замовника.

7.1.2. Не розголошувати вміст листування сторін.

7.1.3. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність будь-якої конфіденційної інформації, отриманої від іншої Сторони в ході виконання цього Договору та вживати всіх можливих заходів, щоб не допускати її розголошення.

7.1.4. Сторони зобов'язуються забезпечувати конфіденційність будь-отриманої інформації, віднесеної до персональних даних Сторін відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

7.1.5. Обмеження щодо розголошення інформації не відносяться до:

а) загальнодоступної інформації;

б) інформації, створеної Стороною самостійно або отриманої від третьої особи, що володів їй на законних підставах;

в) надання інформації державним органам, які мають право її зажадати відповідно до законодавства України.

8. Інші умови

8.1. Дана угода є договором оферти і не вимагає обов'язкового укладання у письмовій формі. Текст Договору доступний за адресою http://brainshunter.com/partner_agreement. При необхідності Договір може бути роздрукований і підписаний Сторонами.

Беззастережне прийняття умов цього Договору полягає у здійсненні Партнером наступних дій, спрямованих на укладення Договору: прийняття чинного Договору на сайті Організації, або письмове підписання цієї Угоди сторонами.

8.2. Сторони домовилися, що Договір, розміщений на Сайті Організації, є єдиною вірною редакцією, і всі її зміни автоматично поширюються на цей Договір після негайного повідомлення Партнера Організацією.

8.3. Сторони підтверджують, що текст роздрукованого Договору повністю відповідає тексту Договору, опублікованого на вищевказаному сайті на момент підготовки друкованого варіанту, ніякі зміни сторонами не вносилися.

8.4. Обмін електронними повідомленнями, відправляти з зазначених у розділі 10 цього Договору адрес електронної пошти, визнається Сторонами еквівалентним обміном документами у письмовій формі, якщо складення єдиного підписаного Сторонами документа прямо не вказано як обов'язкова форма цим Договором або чинним законодавством.

8.5. Про всі зміни контактів, банківських або поштових реквізитів Сторони зобов'язані сповіщати одна одну не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати їх зміни. Усі дії, вчинені Сторонами за старими адресами та реквізитами до отримання відповідного повідомлення про їх зміну, вважаються вчиненими належним чином.

8.6. У разі якщо будь-які положення цієї Угоди в будь-якої частини будуть вважатися недійсними або не мають силу, це не вплине на дійсність інших положень.

8.7. Питання, не врегульовані цією Угодою, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

8.8. Спори і розбіжності, що виникають в рамках цієї Угоди, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У випадку неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, він передається на вирішення до суду.

9. Порядок розірвання Договору

9.1. Цей Договір набирає чинності з дати письмового підписання Договору Сторонами або в момент присвоєння Організацією статусу «Партнер» зареєстрованому користувачеві на Сайті Організації після того, як користувач прийме умови даного договору.

9.2. Термін дії цього договору - 12 місяців з дня підписання договору сторонами.

9.3. Договір автоматично продовжується на наступний термін, якщо жодна зі сторін не проінформує іншу про його розірвання за 20 днів до закінчення терміну дії договору.

9.4. Статус Партнера знімається у випадку, якщо Партнер:

а) порушує свої обов'язки;

б) надає недостовірні дані;

в) надає Знання, що порушують загальноприйняті ділові вимоги, щодо написання цих Знань в результаті чого Організація отримає жалоби від Клієнтів;

г) негативно впливає на імідж Організації;

д) порушує законодавство України.

9.5. Партнер може розірвати угоду в односторонньому порядку в будь-який час, повідомивши про це Організацію не менше ніж за 10 (десять) календарних днів письмово.

9.6. Організація має право розірвати Угоду у випадках, зазначених у п. 9.4, повідомивши про це Партнера не менше ніж за 10 (десять) календарних днів письмово або через сайт Організації, і вимагати відшкодування збитків.

Організація має право розірвати Угоду в односторонньому порядку без попередження у випадку, якщо Партнер порушує умови п. 9.4.д). Організація залишає за собою право не розкривати джерела інформації про порушення Партнером даного пункту Договору.

10. Реквізити та підписи сторін